ผลคะแนน แอดมิชชั่น สูงสุด-ต่ำสุด ประจำปี 2552


 

 สกอ.ประกาศผลคะแนนแอดมิชชั่นสูงสุด-ต่ำสุดประจำปี 2552 (ไทยรัฐ)


            สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประกาศคะแนนสูงสุด-ต่ำสุดในการสอบแอดมิชชั่นประจำปี 2552 ดังนี้...

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

           คณะทันตแพทยศาสตร์ สูงสุด 8,307.05 ต่ำสุด 7,513.55 

           คณะเภสัชศาสตร์

          -
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ 7,938.70 ต่ำสุด 7,041.45 

          - สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม 7,796.00 ต่ำสุด 6,996.75 

           คณะสัตวแพทยศาสตร์ 7,955.05 ต่ำสุด 6,636.45

           คณะสหเวชศาสตร์ 

          - สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 7,171.75 ต่ำสุด 6,453.05 

          - สาขาวิชากายภาพบำบัด 6,994.70 ต่ำสุด 6,231.70 

          - สาขาวิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร 7,211.45 ต่ำสุด 6,388.70

           คณะวิทยาศาสตร์ 

          - กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ 6,888.35 ต่ำสุด 6,053.65 

          - สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 8,284.25ต่ำสุด 6,209.50 

          - สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 7,049.35 ต่ำสุด 6,311.60 

          - สาขาวิชาเคมี 8,707.40 ต่ำสุด 6,399.60 

          - สาขาวิชาฟิสิกส์ 8,326.65 ต่ำสุด 5,986.85 

          - สาขาวิชาเคมีวิศวกรรม 8,270.10 ต่ำสุด 6,416.15 

          - สาขาวิชาธรณีวิทยา 7,726.90 ต่ำสุด 6,273.90 

          - สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป/สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 6,552.75 ต่ำสุด 5,986.35 

          - สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล 6,403.10 ต่ำสุด 5,900.65 

          - สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ 7,154.25 ต่ำสุด 5,998.75 

          - สาขาวิชาเทคโนโลยีทางภาพและการพิมพ์ 6,412.15  ต่ำสุด 5,879.35 

          - สาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาหาร 7,121.25 ต่ำสุด 6,487.85

           คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

          - สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 8,770.80 ต่ำสุด 6,765.30 

          - สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 8,480.70 ต่ำสุด 7,349.00 

          - สาขาวิชาวิศวกรรมทรัพยากรธรณี 7,004.50 ต่ำสุด 6,467.20 

          - สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ 6,886.20 ต่ำสุด 6,452.70 

          - สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการและวัสดุ 6,870.00 ต่ำสุด 6,646.70 

           คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

          - สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 7,995.00 ต่ำสุด 6,927.50 

          - สาขาวิชาการออกแบบ อุตสาหกรรม  8,009.25 ต่ำสุด 6,633.75  

          - สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม 7,388.625 ต่ำสุด 6,603.75 

          - สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน 7,526.00 ต่ำสุด 6,817.75 

          - สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง 6,835.00 ต่ำสุด 6,144.25

           คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 8,221.00 ต่ำสุด 6,884.25 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 7,802.25 ต่ำสุด 6,519.75 หลักสูตรสถิติศาสตรบัณฑิต 7,987.40 ต่ำสุด 6,313.00 คณะเศรษฐศาสตร์ 8,196.50 ต่ำสุด 6,559.50 คณะจิตวิทยา (รูปแบบที่ 1) 6,916.75 ต่ำสุด 6,154.45 (รูปแบบที่ 2) 6,684.50 ต่ำสุด 6,251.00 (รูปแบบที่ 3) 8,155.00 ต่ำสุด 7,161.50

           คณะครุศาสตร์ 

          - (รูปแบบที่ 1) 7,483.50 ต่ำสุด 6,272.50 เลือกสอบวิชาภาษาไทย 2 (รูปแบบที่ 2) 7,730.50 ต่ำสุด 6,532.00 เลือกสอบวิชาสังคมศึกษา 2 (รูปแบบที่ 2) 7,800.50 ต่ำสุด 6,543.50 เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ 2 (รูปแบบที่ 2) 6,931.00 ต่ำสุด 6,585.00 เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส (รูปแบบที่ 2) 7,274.00 ต่ำสุด 6,586.00 เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน (รูปแบบที่ 2) 7,120.50 ต่ำสุด 6,853.50 เลือกสอบวิชาภาษาจีน (รูปแบบที่ 2) 6,626.00 ต่ำสุด 6,541.00 

          - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (รูปแบบที่ 1) 6,270.20 ต่ำสุด 6,149.70 

          - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (รูปแบบที่ 2) 6,458.00 ต่ำสุด 6,078.50 

          - สาขาวิชาศิลปศึกษา เลือกสอบวิชาภาษาไทย 2 (รูปแบบที่ 2) 7,039.00-6,143.50 เลือกสอบวิชาภาษาอังกฤษ 2 (รูปแบบที่ 2) 6,726.00 ต่ำสุด 6,263.00 

          - สาขาวิชาธุรกิจศึกษา (รูปแบบที่ 1) 7,183.30 ต่ำสุด 6,458.80 (รูปแบบที่ 2) 6,712.50 ต่ำสุด 6,257.50 

           คณะอักษรศาสตร์ 

          - สาขาวิชาภูมิศาสตร์ เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ 2 (รูปแบบที่ 1) 7,557.50 ต่ำสุด 6,653.750 เลือกสอบวิชาวิทยาศาสตร์ 2 (รูปแบบที่ 1) 7,147.450 ต่ำสุด 6,518.80 

          - สาขาวิชาอักษรศาสตร์ เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ 2 (รูปแบบที่ 1) 8,160.00 ต่ำสุด 7,198.75 เลือกสอบวิชาวิทยาศาสตร์ 2 (รูปแบบที่ 1) 7,667.50 ต่ำสุด 7,234.95 เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส (รูปแบบที่ 2) 8,563.75 ต่ำสุด 7,348.75 เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน (รูปแบบที่ 2) 8,582.50 ต่ำสุด 7,368.75 เลือกสอบวิชาภาษาจีน (รูปแบบที่ 2) 8,841.25 ต่ำสุด 7,347.50 เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น (รูปแบบที่ 2) 8,381.25 ต่ำสุด 7,378.75 

          - สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 8,585.00-7,660.00

           คณะรัฐศาสตร์ 

          - สาขาวิชาการปกครอง เลือกสอบวิชาสังคมศึกษา 2 (รูปแบบที่ 1) 7,434.250 ต่ำสุด 6,983.50 เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส (รูปแบบที่ 1) 7,489.25 ต่ำสุด 7,016.00 เลือกสอบวิชาภาษาจีน (รูปแบบที่ 1) 7,665.00 ต่ำสุด 7,113.25 เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น (รูปแบบที่ 1) 7,557.00 ต่ำสุด 6,994.50 เลือกสอบวิชาสังคมศึกษา 2 (รูปแบบที่ 2) 7,573.50 ต่ำสุด 7,050.25 เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส (รูปแบบที่ 2) 7,027.25 ต่ำสุด 7,027.25 เลือกสอบวิชาภาษาจีน(รูปแบบที่ 2) 7,498.50 ต่ำสุด 7,364.00 เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น (รูปแบบที่ 2) 7,123.50 ต่ำสุด 7,123.50 

          - สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา เลือกสอบวิชาสังคมศึกษา 2 (รูปแบบที่ 1) 7,196.00 ต่ำสุด6,735.00 เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส (รูปแบบที่ 1) 7,704.75 ต่ำสุด 6,886.00 เลือกสอบวิชาภาษาจีน (รูปแบบที่ 1) 7,339.00 ต่ำสุด 6,769.50 เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น (รูปแบบที่ 1) 7,505.25 ต่ำสุด 6,828.25 เลือกสอบวิชาสังคมศึกษา 2 (รูปแบบที่ 2) 6,985.00 ต่ำสุด 6,732.75 เลือกสอบวิชาภาษาจีน (รูปแบบที่ 2) 6,845.75 ต่ำสุด 6,845.75 เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น (รูปแบบที่ 2) 6,983.00 ต่ำสุด 6,983.00 

          - สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เลือกสอบวิชาภาษาอังกฤษ 2 (รูปแบบที่ 1) 7,815.375 ต่ำสุด 7,225.75 เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส (รูปแบบที่ 1) 8,211.75 ต่ำสุด 7,340.50 เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน (รูปแบบที่ 1) 7,811.75 ต่ำสุด 7,735.625 เลือกสอบวิชาภาษาจีน (รูปแบบที่ 1) 7,882.875 ต่ำสุด 7,531.00 เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น (รูปแบบที่ 1) 7,835.875 ต่ำสุด 7,294.00 เลือกสอบวิชาภาษาอังกฤษ 2 (รูปแบบที่ 2) 7,635.75-7,299.75 เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส (รูปแบบที่ 2) 7,617.25 ต่ำสุด 7,617.25 เลือกสอบวิชาภาษาจีน (รูปแบบที่ 2) 7,510.375 ต่ำสุด 7,510.375 

          - สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 6,612.250 ต่ำสุด 6,205.50

           คณะนิติศาสตร์ 

          - สอบวิชาคณิตศาสตร์ (2) 8,273.00-6,907.00 

          - สอบวิชาวิทยาศาสตร์ (2) 8,354.50-6,941.75 

          - สอบวิชาภาษาฝรั่งเศส 8,924.00-6,879.50 

          - สอบวิชาภาษาเยอรมัน 7,983.00-7,070.00 

          - สอบวิชาภาษาจีน 8,576.00-7,274.00 

          - สอบวิชาภาษาญี่ปุ่น 8,603.25-7,445.50

           คณะนิเทศศาสตร์ 

          - (รูปแบบที่ 1) 8,435.75-7,471.50 

          - (รูปแบบที่ 2) 8,754.50-7,438.25 

          - (รูปแบบที่ 3) 7,987.50-7,506.25

           คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

          - สาขาวิชาทัศนศิลป์ 7,036.50-6,011.50 

          - สาขาวิชานฤมิตศิลป์ 7,968.75-6,777.50 

          - สำนักวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา (รูปแบบที่ 1) 6,755.75-5,617.80 

          - สำนักวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา (รูปแบบที่ 2) 7,007.50-5,960.50

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

           คณะนิติศาสตร์ 

          - สอบวิชาคณิตศาสตร์ (2) 7,618.00-6,849.250 

          - สอบวิชาวิทยาศาสตร์ (2) 7,370.70-6,793.55 

          - สอบวิชาภาษาฝรั่งเศส 8,848.00-6,737.00 

          - สอบวิชาภาษาเยอรมัน 8,261.50-6,448.00 

          - สอบวิชาภาษาจีน 7,763.25-7,076.50 

          - สอบวิชาภาษาญี่ปุ่น 7,487.00-7,063.50 

           คณะนิติศาสตร์ (ศึกษาที่ศูนย์ลำปาง) 

          - สอบวิชาคณิตศาสตร์ (2) 6,194.25-5,725.25 

          - สอบวิชาวิทยาศาสตร์ (2) 6,720.70-5,701.50 

          - สอบวิชาภาษาฝรั่งเศส 6,397.75-5,249.50 

          - สอบวิชาภาษาเยอรมัน 6,112.50-5,569.50 

          - สอบวิชาภาษาจีน 6,165.50-5,172.75 สอบวิชาภาษาญี่ปุ่น 6,721.25-5,232.00 

           คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 

          - บัญชีบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี (ศึกษาที่ศูนย์รังสิต) 7,170.00-6,729.25 

          - บัญชีบัณฑิตและบัญชีมหาบัณฑิต (บูรณาการ) ฯลฯ 7,452.50-6,752.25 

          - บริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี (ศึกษาที่ศูนย์รังสิต) 7,008.25-6,385.75 

          - บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการแบบบูรณาการ) และวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ฯลฯ 7,420.00-6,526.50

           คณะรัฐศาสตร์ 

          - สาขาวิชาการเมืองการปกครอง เลือกสอบวิชาสังคมศึกษา 2 (รูปแบบที่ 1) 7,239.75-6,792.00 เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น (รูปแบบที่ 1) 7,356.25 -6,891.00 เลือกสอบวิชาสังคมศึกษา 2 (รูปแบบที่ 2) 7,276.25-6,814.00 

          - สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ เลือกสอบวิชาสังคมศึกษา 2 (รูปแบบที่ 1) 7,178.25-6,751.25 เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน (รูปแบบที่ 1) 7,028.75-7,028.75 เลือกสอบวิชาภาษาจีน (รูปแบบที่ 1) 7,103.50-6,978.25 เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น (รูปแบบที่ 1) 6,755.00-6,755.00 เลือกสอบวิชาสังคมศึกษา 2 (รูปแบบที่ 2) 7,195.25-6,730.50 เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น (รูปแบบที่ 2) 7,314.00-7,314.00 

          - สาขาวิชาการระหว่างประเทศ เลือกสอบวิชาภาษาอังกฤษ 2 (รูปแบบที่ 1) 7,552.25-6,874.75 

          - สาขาวิชาการระหว่างประเทศเลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส (รูปแบบที่ 1) 7,204.375-6,908.25 เลือกสอบวิชาภาษาจีน (รูปแบบที่ 1) 6,936.25-6,936.25 เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น (รูปแบบที่ 1) 6,945.250 -6,876.875 เลือกสอบวิชาภาษาอังกฤษ 2 (รูปแบบที่ 2) 7,410.50-6,966.00 เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น (รูปแบบที่ 2) 7,072.125-7,072.125

           คณะเศรษฐศาสตร์ 7,922.25-6,300.75 

           คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ (2) 6,783.75-6,364.375 เลือกสอบวิชาวิทยาศาสตร์ (2) 6,913.75-6,353.075 เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส 6,781.875-6,357.50 เลือกสอบวิชาภาษาจีน 6,749.375-6,380.625 เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น 6,767.50-6,358.75

           คณะศิลปศาสตร์ 

          - สาขาวิชาจิตวิทยา ฯลฯ เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส (รูปแบบที่ 1) 8,005.00-6,443.75 เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน (รูปแบบที่ 1) 7,287.50-6,572.50 เลือกสอบวิชาภาษาบาลี (รูปแบบที่ 1) 6,873.75 -6,873.75 

          - สาขาวิชาจิตวิทยา ฯลฯ เลือกสอบวิชาภาษาจีน (รูปแบบที่ 1) 7,650.00-6,447.50 เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น (รูปแบบที่ 1) 7,330.00-6,442.500 เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส (รูปแบบที่ 2) 6,755.25-6,755.25 เลือกสอบวิชาภาษาบาลี (รูปแบบที่ 2) 6,471.25-6,471.25 เลือกสอบวิชาภาษาจีน (รูปแบบที่ 2) 7,089.50-6,475.00 เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น (รูปแบบที่ 2) 7,280.75-6,545.50 เลือกสอบภาษาอังกฤษ (2) 8,113.75-7,383.75 สาขาวิชาภูมิศาสตร์ 6,345.00-5,751.00 

          - สาขาวิชาจิตวิทยา เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ (2) 6,672.25-6,100.00 เลือกสอบวิชาวิทยาศาสตร์ (2) 6,844.70-6,072.45 

          - สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ (2) 6,322.50-6,322.50 เลือกสอบวิชาวิทยาศาสตร์ (2) 6,392.55-5,887.45 เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส 6,411.25-5,881.25 เลือกสอบวิชาภาษาบาลี 6,327.50-6,327.50 เลือกสอบวิชาภาษาจีน 6,392.50 -5,723.75 เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น 6,478.75-5,763.75 

          - สาขาวิชาประวัติศาสตร์ เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ (2) 6,502.50-6,163.75 เลือกสอบวิชาวิทยาศาสตร์ (2) 6,742.55-5,677.50 เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส 7,106.25 -6,428.75 เลือกสอบวิชาภาษาบาลี 6,731.25-6,731.25 เลือกสอบวิชาภาษาจีน 6,726.25-6,478.75 เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น 7,953.75-6,376.25 

          - สาขาวิชาปรัชญา เลือกสอบภาษาอังกฤษ 2 (รูปแบบที่ 2) 7,545.00-6,216.25 เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส (รูปแบบที่ 2) 7,226.25-6,210.00 เลือกสอบวิชาภาษาจีน (รูปแบบที่ 2) 7,173.75-6,336.25 

          - สาขาวิชาภาษาไทย เลือกสอบวิชาวิทยาศาสตร์ (2) 6,755.05-6,257.55 เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส 6,592.50-6,328.75 เลือกสอบวิชาภาษาบาลี 6,547.50-6,182.50 เลือกสอบวิชาภาษาจีน 7,027.50-6,222.50 เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น 6,636.250-6,248.75 

          - สาขาวิชารัสเซีย เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ (2) 6,931.25-6,531.25 เลือกสอบวิชาวิทยาศาสตร์ (2) 8,526.30-6,406.20 เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส 7,665.00-6,497.50 เลือกสอบวิชาภาษาจีน 7,066.25-7,066.25 เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น 7,175.00-6,312.50 

          - สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น (รูปแบบที่ 1) 8,346.250-7,337.50 

          - สาขาวิชาภาษาเยอรมัน (รูปแบบที่ 1) 7,353.750-6,143.75

           คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน 

          - (รูปแบบที่ 1) 8,169.50-7,131.25 (

          - รูปแบบที่ 2) 8,143.75-7,003.25 

          - (รูปแบบที่ 3) 7,779.25-7,200.50

           คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 7,189.50-6,524.00 

           คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

          - สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม 5,932.65-5,287.10 

          - สาขาวิชาเทคโนโลยีชนบท 5,602.10-5,023.40 

          - สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 5,628.75-4,933.25 

          - สาขาวิชาศาสตร์คอมพิวเตอร์ 6,145.35-5,623.10 

          - สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 6,146.250-5,427.50 

          - สาขาวิชาสถิติ 6,283.90-5,395.75 

          - สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6,437.10-5,772.40 

          - สาขาวิชาเคมี 6,323.65-5,799.10 

          - สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 6,285.10-5,169.50 

          - สาขาวิชาฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์ 5,487.25-5,092.50 

          - สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 6,177.65-5,624.65 

          - สาขาวิชาฟิสิกส์ 5,955.40-5,190.25 

          - สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ 5,555.40-5,059.15 

          - สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ 7,023.15-5,390.65

           คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

          - สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม ฯลฯ 6,708.80-5,534.00 

          - สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 6,223.30-5,368.30 

          - โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสองสถาบัน (TEP) 6,244.20-6,244.20

           คณะแพทยศาสตร์ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 6,497.45-6,132.80 

           คณะสหเวชศาสตร์ 

          - สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 6,561.30-6,227.00 

          - สาขาวิชากายภาพบำบัด 6,425.30-5,988.30 

           คณะทันตแพทยศาสตร์ 7,477.30-7,266.950 

           คณะพยาบาลศาสตร์ 6,165.500-5,721.75

           คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

          - สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ 6,122.25 -3,632.75 

           คณะศิลปกรรมศาสตร์ (ศึกษาที่ศูนย์ลำปาง) 

          - สาขาวิชาศิลปะการออกแบบหัตถอุตสาหกรรม 4,360.50 -3,189.75 

           คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง 

          - สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (วท.บ.) 7,251.50-6,530.50 

          - สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน 6,452.625-5,866.125 

          - สาขาวิชาการผังเมือง 7,060.00-6,354.50 

          - สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม 6,120.625- 5,623.00 

           คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

          - สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 6,064.70-5,615.95 

          - สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 6,239.30-3,808.80 

          - สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และการสื่อสาร ฯลฯ 8,268.00-3,799.20 

          - สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ฯลฯ 6,051.35-3,623.15 

          - สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ ฯลฯ (รูปแบบที่ 1) 6,157.60-3,848.50 

          - สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ ฯลฯ (รูปแบบที่ 2) 6,567.00-3,948.00 

          - วิทยาลัยสหวิทยาการ ศูนย์ลำปาง 6,452.00-4,937.50

 มหาวิทยาลัยมหิดล 

           คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

          - สาขาวิชากายอุปกรณ์ 6,697.20-5,918.45 

          - สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 6,893.80-6,326.80 

          - สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ 6,602.05-5,833.20

           คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

          - สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 6,938.45-5,879.95 

          - สาขาวิชาความผิดปกติของการสื่อความหมาย 6,873.55-6,205.05 

           คณะเภสัชศาสตร์ 

          - สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ 7,495.25-6,979.45 

           คณะทันตแพทยศาสตร์ 

          - สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ 7,906.20-7,403.95 

           คณะวิทยาศาสตร์ 

          - สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 7,612.35-6,077.60 (วิทยาเขตกาญจนบุรี) 

          - เทคโนโลยีการอาหาร 5,776.35-5,439.25 

          - ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ 5,201.00-4,556.00 

          - วิทยาศาสตร์การเกษตร 5,065.25-4,643.40 

          - ธรณีศาสตร์ 6,405.40-5,261.15 

          - สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ) 6,265.75-5,048.35 

           คณะเทคนิคการแพทย์ 

          - สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 7,017.55-6,388.95 

          - สาขาวิชารังสีเทคนิค 6,556.20-6,231.30

           คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

          - สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 6,483.20-5,810.05 

          - สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 6,414.55-5,691.30 

           คณะพยาบาลศาสตร์ 

          - สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 6,890.55-5,978.20

           คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

          - สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 8,591.20-5,448.00 

          - สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 6,169.80-5,582.00 

          - สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 6,567.80-6,138.00 

          - สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า + ไฟฟ้าสื่อสาร 6,641.30-5,652.70 

          - สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 7,159.50-6,097.50 

          - สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 5,829.00-5,299.70 

          - สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ 8,177.50-6,641.50 

           คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 

          - สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 6,393.00-5,519.90

           คณะสัตวแพทยศาสตร์ 

          - สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ 6,907.50-6,504.20 

          คณะกายภาพบำบัดและวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวประยุกต์ 

          - สาขาวิชากายภาพบำบัด 7,180.00-6,216.30 

          - สาขาวิชากิจกรรมบำบัด 6,146.50-5,853.95 

           คณะศิลปศาสตร์ 

          - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 8,077.50-6,741.25 

          - สาขาวิชาภาษาไทย 7,323.75-6,217.50 

           วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 

          - สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา 5,974.25-5,191.70 

          - สาขาวิชาการออกกำลังกายและการกีฬา 5,939.00-4,991.50 

           วิทยาลัยศาสนศึกษา 

          - สาขาวิชาศาสนศึกษา 6,010.00-4,927.50 

           วิทยาลัยการจัดการ (วิทยาเขตกาญจนบุรี) 

          - สาขาวิชาการจัดการ 5,598.00-4,860.50 

           วิทยาลัยการจัดการ 

          - สาขาวิชาบัญชี 6,300.50-6,013.25

 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

           คณะเภสัชศาสตร์ 

          - สาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชภัณฑ์ (6 ปี) 6,976.00-6,651.95 

          - สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม (6 ปี) 7,220.75-6,803.95 

           คณะสหเวชศาสตร์ 

          - สาขาวิชากายภาพบำบัด 6,370.05-5,858.30 

           คณะพยาบาลศาสตร์ 

          - สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 5,982.20-5,684.05 

           คณะทันตแพทยศาสตร์ 

          - สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ (6 ปี) 7,399.20-7,285.80 

           คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

          - สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ 6,609.80-5,901.70 

          - สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 5,532.30-3,152.70 

          - สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง 5,995.00-5,018.80 

          - สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม 5,571.80-5,057.70 

          - สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 5,709.70-4,998.70 

          - สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 5,520.70-5,020.80 

          - สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 5,438.20-3,585.80 

          - สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 6,155.50-4,060.80

           คณะวิทยาศาสตร์ 

          - สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 5,798.75 -5,352.60 

          - สาขาวิชาสถิติ 5,726.35-5,177.25 

          - สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 5,863.90-5,407.25 

          - สาขาวิชาฟิสิกส์ 5,364.75-4,804.60 

          - สาขาวิชาชีววิทยา 6,006.35-5,225.85 

          - สาขาวิชาจุลชีววิทยา 5,981.35-5,366.50 

          - สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ 6,019.90-5,545.10 

          - สาขาวิชาเคมี 5,940.15-5,514.40 

          - สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ 5,892.15-5,082.15 

          - สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 5,452.50-4,870.00 

          - สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (กศ.บ. 5 ปี) 6,531.00-6,164.50 

          - สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีววิทยา (กศ.บ. 5 ปี) 6,200.70-5,919.00 

          - สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ เคมี (กศ.บ. 5 ปี) 6,347.70-5,898.30 

          - สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ (กศ.บ. 5 ปี) 6,162.80-5,636.70 

          - สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ทั่วไป (กศ.บ. 5 ปี) 6,240.00-5,689.80 

           คณะศึกษาศาสตร์ 

          - สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา (กศ.บ. 5 ปี) 6,199.50-5,499.00 

          - สาขาวิชาจิตวิทยาการแนะแนว (กศ.บ. 5 ปี) 6,231.50-5,451.00

           คณะมนุษยศาสตร์ 

          - สาขาวิชาวรรณกรรมสำหรับเด็ก 6,874.75-6,457.00 

          - สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ และสารสนเทศศาสตร์ 6,283.50-5,782.25 

          - สาขาวิชาภาษาจีน 7,521.50-6,264.75 

          - สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 7,105.00-6,120.00 

          - สาขาวิชาภาษาเกาหลี เลือกสอบวิชาภาษาไทย (2) 7,237.50-6,456.25 เลือกสอบวิชาสังคมศึกษา (2) 6,570.00-6,486.25 เลือกสอบวิชาภาษาอังกฤษ (2) 7,083.75-6,467.50 เลือกสอบวิชาภาษาจีน 6,573.75-6,515.00 

          - สาขาวิชาภาษาเพื่ออาชีพ เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส 6,357.50-5,940.00 เลือกสอบวิชาภาษาจีน 6,516.25-5,875.00 เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น 6,813.75-5,893.75 

          - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 7,431.25-6,308.75 

          - สาขาวิชาภาษาไทย เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส 5,486.25-5,470.00 เลือกสอบวิชาภาษาบาลี 5,871.25-5,810.00 เลือกสอบวิชาภาษาอาหรับ 5,508.75-5,491.25 เลือกสอบวิชาภาษาจีน 6,478.75-5,398.75 เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น 6,316.25-5,380.00 

          - สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส 6,526.25-5,487.50 

          - สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา เลือกสอบวิชาภาษาไทย (2) 6,681.25-5,355.00 เลือกสอบวิชาสังคมศึกษา (2) 6,068.75-5,355.00 

          - สาขาวิชาจิตวิทยา 6,930.50-6,360.00 

          - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (กศ.บ. 5 ปี) 6,672.00-5,985.00 

          - สาขาวิชาภาษาไทย (กศ.บ. 5 ปี) เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส 6,141.50-5,703.50 เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน 6,133.50-6,133.50 เลือกสอบวิชาภาษาบาลี 6,107.00-5,917.50 เลือกสอบวิชาภาษาอาหรับ 5,757.50-5,757.50 เลือกสอบวิชาภาษาจีน 6,017.00-5,719.50 เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น 6,120.00-5,711.50

           คณะสังคมศาสตร์ 

          - สาขาวิชาประวัติศาสตร์ 6,560.00-5,751.25 

          - สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนเมือง 6,494.50-5,794.50
 
          - สาขาวิชาภูมิศาสตร์ 5,642.95-4,848.50 

          - สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) เลือกสอบวิชาภาษาอังกฤษ 2 (รูปแบบที่ 1) 6,749.12-6,218.625 เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน (รูปแบบที่ 1) 6,357.00-6,357.00 เลือกสอบวิชาภาษาจีน (รูปแบบที่ 1) 6,223.00-6,223.00 เลือกสอบวิชาภาษาอังกฤษ 2 (รูปแบบที่ 2) 6,637.87-6,241.75 

          - สาขาวิชารัฐศาสตร์ (การปกครอง) เลือกสอบวิชาสังคมศึกษา 2 (รูปแบบที่ 1) 6,526.75-6,187.00 เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส (รูปแบบที่ 1) 6,384.75-6,384.75 เลือกสอบวิชาภาษาจีน (รูปแบบที่ 1) 6,319.00-6,319.00 เลือกสอบวิชาสังคมศึกษา 2 (รูปแบบที่ 2) 6,336.75-6,191.75 

          - สาขาวิชารัฐศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์) 5,981.25-5,036.25 

          - สาขาวิชาการตลาด 5,829.00-5,586.25 สาขาวิชาการบัญชี 6,310.25-5,944.75 

          - สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร 6,002.00-5,781.25 

          - สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม 6,309.75-5,623.00 

          - สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 6,150.75-5,462.00 

          - สาขาวิชาสังคมศึกษา (กศ.บ. 5 ปี) 6,390.00-5,864.50 

           คณะพลศึกษา 

          - สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา 5,259.70-4,894.30 

          - สาขาวิชานันทนาการ 6,358.00-4,913.50 

          - สาขาวิชาสุขศึกษา (กศ.บ. 5 ปี ระบบเอกโท) 5,716.50-4,988.50 

          - สาขาวิชาสุขศึกษา 5,985.00-4,877.00 

           คณะศิลปกรรมศาสตร์

          - สาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร์ศึกษา ทัศนศิลปศึกษา (กศ.บ. 5 ปี) 5,435.00-4,216.00 

          - สาขาวิชาเซรามิกส์ 5,351.25-4,559.25 

          - สาขาวิชาศิลปะ จินตทัศน์ 5,936.75-4,690.50

ขอขอบคุณข้อมูลจาก

ขอขอบคุณภาพประกอบจาก
- หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
- shutterstock.com

ผลคะแนน แอดมิชชั่น สูงสุด-ต่ำสุด ประจำปี 2552 โพสต์เมื่อ 27 พฤษภาคม 2552 เวลา 08:31:49 14,905 อ่าน แสดงความคิดเห็น