เปปทีน เปิดตัวโครงการ เตรียมสมองติวเข้ม by PEPTEiN Genius Generation

         
 


        

          โครงการ "เตรียมสมองติวเขม BY PEPTEiN GENIUS GENERATION สูคณะที่ใช สาขาที่ชอบ" มุงสรางความเทาเทียมทางการศึกษาใหแกนักเรียนทั่วประเทศ โดยปนี้มีการจัดกิจกรรมทั้งหมด 6 ครั้งๆละ2วัน รวม12วัน โดยเริ่มวันที่7/8 สิงหาคม ที่หาดใหญ สงขลา ขอนแกน เชียงใหม โดยจะคั่นทุกสัปดาหที่จัดในตางจังหวัดดวยการจัดที่ NIDA กรุงเทพ ไปจนถึง เดือนกันยายน ศกนี้

          โดยเนนกลุมวิชาชีพ10 คณะที่เปนที่นิยมในความใฝฝนของนักเรียนอันไดแก
          แพทยศาสตร 
          ทัณตแพทย 
          เภสัชศาสตร
          วิศวกรรมศาสตร ทุกสาขา
          นิติศาสตร 
          รัฐศาสตร
          การบริหาร - พานิชยศาสตร และการบัญชี 
          เศรษฐศาสตร
          สถาปตยกรรมศาสตร
          ครุศาสตร
          
          โดย โครงการ เตรียมสมองติวเขม  PEPTEiN GENIUS GENERATION ไดทำการปรับปรุงหลักสูตรของปนี้ใหมีความแข็งแรงและทันกับการเปลี่ยนแปลงตางๆ อาทิเชน ทุกคณะไดรับการปรับใหทันสมัยกับแนวการสอบในปนี้ หรือเชน หลักสูตรอยากเปนหมอ ทางเปปทีน ได ปรับพิเศษเปนหลักสูตรเขมขน 2 วันเต็ม ตามที่นักเรียนและผูปกครองเรียกรอง โดยโครงการนั้นใชอาจารยที่เปนผูเชี่ยวชาญในการ ติว แตละสาขาวิชาชีพ และอาจารยแนะแนวทั้งหมด กวา 60ทาน และทีมงานอีกกวารอยทาน

          นับเปนเวลาประมาณเกือบ2ปที่ไดเปดตัวผลิตภัณฑเปปทีนสูตลาด แตตลอดเวลาที่ผานมา เปปทีนไดทุมเทจัดและจัดกิจกรรมมากมาย ที่ลวนแตนำความคิดดีๆมอบใหกับสังคม 
          
          เภสัชกร ยอดมิตร รองผูอำนวยการเครื่องดื่มเสริมสุขภาพ โอสถสภา กลาวในการแถลงขาวเปด โครงการติวเปปทีนวา   นักเรียนที่เขารวมกิจกรรมจะไดรับหนังสือคูมือวิเคราะหเจาะลึกขอสอบความถนัด หรือวิชาเฉพาะของแตละคณะ หรือ สาขาวิชาชีพ สำหรับผูที่มาติว และสิทธิประโยชนอื่นๆอีกมาก โดยลงทะเบียนที่ เว็บไซต เพื่อการศึกษาของ เปปทีน คือ www.peptein-genius.com ที่เปนชองทางในการสงเสริมการศึกษาของนักเรียน หรือ www.peptein.com   โดยจะทยอยนำความคิดดีๆ มาสูนักเรียนทั้งประเทศ โดยทั้งหมดไมเสียคาใชจายใด ๆ ทั้งนี้มุงหวังใหโครงการติวเปปทีน เปนสวนสำคัญในการทำใหเด็กนักเรียนประสพความสำเร็จในการเขาศึกษาตอในระดับมหาวิทยาลัย และเปนกำลังสำคัญของประเทศเราสืบไป 


เปปทีน เปิดตัวโครงการ เตรียมสมองติวเข้ม by PEPTEiN Genius Generation โพสต์เมื่อ 8 กรกฎาคม 2553 เวลา 13:49:33 91,802 อ่าน แสดงความคิดเห็น