วันชัย จิราธิวัฒน์ เจ้าสัวเซ็นทรัล เสียชีวิตแล้ว ด้วยโรคมะเร็ง


วันชัย จิราธิวัฒน์


เรียบเรียงข้อมูลโดยกระปุกดอทคอม

          เศร้า! วันชัย จิราธิวัฒน์  เจ้าสัวเซ็นทรัลเสียชีวิตแล้ว ด้วยโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก ญาตินำศพตั้งบำเพ็ญกุศลวัดเทพศิรินทร์


          เมื่อช่วงเช้าวันนี้ (15 กันยายน) ดร.วันชัย จิราธิวัฒน์ วัย 84 ปี ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ เครือเซ็นทรัลกรุ๊ป ได้เสียชีวิตแล้ว ด้วยโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก ทั้งนี้ ญาติได้ตั้งบำเพ็ญกุศลที่ ศาลามณเฑียร (ศาลา 10) วัดเทพศิรินทร์ โดยจะมีพิธีรดน้ำศพเวลา 14.30 น. พิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ เวลา 17.00 น. ส่วนพิธีสวดอภิธรรมศพ จะเริ่มเวลา 19.00 น.


ประวัติวันชัย จิราธิวัฒน์

          สำหรับ ดร.วันชัย จิราธิวัฒน์ เป็นผู้สร้างห้างสรรพสินค้าชื่อดังอย่างเซ็นทรัลกรุ๊ป ที่ปัจจุบันมีสาขาทั่วกรุงเทพมหานครและเมืองใหญ่ในต่างจังหวัด โดย วันชัย จิราธิวัฒน์ เริ่มดำเนินธุรกิจร้านค้าเล็ก ๆ ของ เตียง จิราธิวัฒน์ บิดา จนขยายธุรกิจเป็นห้างสรรพสินค้าชื่อดัง

          ชีวิตครอบครัวนั้น ดร.วันชัย จิราธิวัฒน์ เป็นบุตรคนที่ 2 ในจำนวนพี่น้อง 8 คน ของนายเตียง และนางหวาน จิราธิวัฒน์ โดยได้สมรสกับ นางสุมาลี ด่านภัทรกุล (ซึ่งเสียชีวิตแล้ว) มีบุตร 5 คน ชาย 4 หญิง 1 คน ดังนี้

          1. นางจินตนา บุญรัตน์ สมรสกับ นายฉัตรชัย บุญรัตน์ มีบุตร-ธิดา 3 คน

          2. นายวัฒน์ จิราธิวัฒน์

          3. นายกอบชัย จิราธิวัฒน์ สมรสกับนลินี อรรถกระวีสุนทร มีบุตร-ธิดา 2 คน

          4. นายศักดิ์ชัย จิราธิวัฒน์ สมรสกับสุรางค์รัตน์ วิทยะเวทิน มีธิดา 1 คน

          5. นายพิชัย จิราธิวัฒน์


          สำหรับชีวิตทำงานของดร.วันชัย ในตลอดระยะการทำงานนั้น ดร.วันชัยมีตำแหน่งทางธุรกิจที่สำคัญประกอบด้วย ประธานกรรมการบริหารบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน), ประธานกรรมการบริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด และบริษัท เซ็นทรัลเทรดดิง จำกัด โดยดำรงตำแหน่งสูงสุด จนกระทั่งก่อนถึงแก่กรรมคือ ประธานกรรมการบริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด นอกจากนั้น ยังเคยรับตำแหน่งทางการเมืองที่สำคัญคือ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย, ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม และที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว ของสภาผู้แทนราษฎร

          ตลอดจนเคยดำรงตำแหน่งทางสังคม การศึกษา และองค์กรสาธารณกุศลหลายแห่ง กล่าวคือ นายกกิตติมศักดิ์ถาวร สมาคมไหหลำแห่งประเทศไทย, กรรมการที่ปรึกษา สมาคมการค้าไหหลำ, อุปนายกสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน, กรรมการสมาคมส่งเสริมการลงทุนการค้าไทย-จีน, ที่ปรึกษาคณะกรรมการนักเรียนเก่าอำนวยศิลป์ (รุ่นลมหวน), ประธานมูลนิธิเตียง จิราธิวัฒน์ (พ.ศ. 2535 – ปัจจุบัน), ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ถาวร มูลนิธิส่งเสริมศีลธรรม, รองประธาน มูลนิธิโรงพยาบาลเทียนฟ้า และอุปนายก สมาคมโรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ

ประวัติการศึกษา

        - จบการศึกษาระดับประถมศึกษา จากโรงเรียนวัดราชโอรส
        - จบการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น จากโรงเรียนอำนวยศิลป์
        - จบการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนอัสสัมชัญ กรุงเทพฯ
        - ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพจาก โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชย์
        - ได้รับดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาจิตวิทยา จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง
        - ได้รับดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาจิตวิทยา จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประวัติการทำงาน

1. ตำแหน่งสำคัญทางธุรกิจ


        - ประธานกรรมการ บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด
        - ประธานกรรมการ บริษัท ห้างเซ็นทรัลดีพาทเมนท์ สโตร์ จำกัด
        - ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด(มหาชน)
        - ประธานกรรมการ บริษัท เซ็นทรัล เทรดดิ้ง จำกัด

2. ตำแหน่งสำคัญทางการเมือง

        - ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
        - ที่ปรึกษาคณะกรรมมาธิการการท่องเที่ยวสภาผู้แทนราษฎร
        - ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

3. ตำแหน่งสำคัญทางสังคม

        - นายกกิตติมศักดิ์ถาวร สมาคมไหหลำแห่งประเทศไทย
        - กรรมการที่ปรึกษาสมาคมการค้าไหหลำ
        - อุปนายกสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน
        - กรรมการสมาคมส่งเสริมการลงทุนการค้าไทย-จีน

4. ตำแหน่งสำคัญทางการศึกษา

        - ที่ปรึกษาคณะกรรมการนักเรียนเก่าอำนวยศิลป์ (รุ่นลมหวน)

5. ตำแหน่งสำคัญในองค์กรการกุศล

        - ประธานมูลนิธิ เตียง จิราธิวัฒน์ ปี 2535 - ปัจจุบัน
        - ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ถาวร มูลนิธิส่งเสริมศีลธรรม
        - รองประธานมูลนิธิ โรงพยาบาลเทียนฟ้า
        - อุปนายกสมาคมโรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ

การปฎิบัติงานช่วยเหลือสังคมที่สำคัญ

1. ด้านการศึกษา

        - บริจาคเงินเพื่อสมทบทุนสร้างมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
        - ให้ทุนการศึกษาวิจัยอนุรักษ์ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านล้านนากับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
        - มอบทุนการศึกษาให้แก่เยาวชนของมูลนิธิ "ร่วมจิตน้อมเกล้าเพื่อเยาวชน" เป็นประจำทุกปี

2. ด้านศาสนา

        - บริจาคเงินเพื่อการกุศลในการบำรุงพระพุทธศาสนาเป็นประจำและต่อเนื่อง

 เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับ
 
        - เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นตริตราภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)
        - เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นตริตราภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.)
        - เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นปฐมดิเรกคุณาภรณ์ (ป.ภ.)


รางวัลและประกาศเกียรติคุณ

        - ได้รับโล่สรรเสริญความร่วมมือและความเสียสละจากกรมตำรวจปี 2526
        - ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณจากคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในฐานะผู้ที่ได้ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการกีฬาของชาติ
        - ได้รับโล่จากโรงพยาบาลนุกูลในฐานะผู้มีอุปการะคุณ
        - ได้รับรางวัลเกียรติยศนักบริหารยอดเยี่ยม (Executive Award 1989)โดย หนังสือพิมพ์ข่าวธุรกิจ


คุณงามความดีของชีวิต


           ดร.วันชัย เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและมีวิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการธุรกิจของเซ็นทรัลให้มีความเจริญก้าวหน้าทันสมัยต่อสถานการณ์ทุกยุคทุกสมัย เป็นผู้มีส่วนร่วมในการบุกเบิกสร้างห้างเซ็นทรัลตั้งแต่ปี 2499 อันเป็นต้นแบบแห่งแรกของห้างสรรพสินค้าของประเทศไทย

           นอกจากนี้ ดร.วันชัย ยังเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและคุณธรรมจริยธรรมเป็นที่ปรากฎทั่วไปทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนด้วยกันตลอดจนผู้บริหารและพนักงานของบริษัทในกลุ่มเซ็นทรัลทุกคนและเป็นผู้อุทิศตนทำคุณประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศชาติอีกมากมายด้วยโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ที่เห็นเป็นรูปธรรมจนเป็นที่ประจักษ์ชัดกับองค์กรหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ร่วมปฏิบัติงานด้วยกันอย่างเด่นชัด
 
           อย่างไรก็ตาม ดร.วันชัย จิราธิวัฒน์ ได้เสียชีวิตแล้ว ด้วยโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก ในวัย 84 ปี ทั้งนี้ ญาติได้ตั้งบำเพ็ญกุศลที่ ศาลามณเฑียร (ศาลา 10) วัดเทพศิรินทร์ โดยจะมีพิธีรดน้ำศพเวลา 14.30 น. พิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ เวลา 17.00 น. ส่วนพิธีสวดอภิธรรมศพ จะเริ่มเวลา 19.00 น.


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจากวันชัย จิราธิวัฒน์ เจ้าสัวเซ็นทรัล เสียชีวิตแล้ว ด้วยโรคมะเร็ง โพสต์เมื่อ 15 กันยายน 2555 เวลา 14:11:44 10,140 อ่าน แสดงความคิดเห็น