ชื่อ-สกุลสิริมงคล จากสมเด็จพระสังฆราช เริ่มเปิดจอง 1 ก.ค. นี้ 

เรียบเรียงข้อมูลโดยกระปุกดอทคอม

 
            กรมการปกครอง ร่วมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระสังฆราชฯ ที่จะมีพระชันษาครบ 100 ปี  จึงนำชื่อสกุลที่ทรงประทาน 2,556 ชื่อสกุล เปิดให้ประชาชนจองใช้ทางระบบอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม-31 ธันวาคม 2556

            เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2556 มีรายงานว่า เนื่องในโอกาส สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก จะมีพระชันษาครบ 100 ปี ในวันที่ 3 ตุลาคม 2556 นี้ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระสังฆราชที่ทรงประทานชื่อสกุลให้กับประชาชนคนไทยมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 รวมจำนวน 27,043 ชื่อสกุล ดังนั้นในปีนี้ กรมการปกครอง จึงนำชื่อสกุลประทานจำนวน 2,556 ชื่อสกุล ให้ประชาชนจองใช้ทางระบบอินเทอร์เน็ต ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม-31 ธันวาคม 2556

            ส่วนชื่อสกุลที่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานให้ในครั้งนี้  ได้ทรงอธิษฐานจิตชื่อสกุลนี้ทั้งหมดแล้ว และได้ประทานให้กรมการปกครอง  นำออกให้ประชาชนชาวไทยทุกคนจองใช้ชื่อสกุลดังกล่าว เพื่อความเป็นสิริมงคลทั้งต่อตนเองและวงศ์ตระกูลสืบไป โดยตัวอย่างชื่อสกุลที่จะเปิดจองมีดังนี้

           กิตติศุภปริญญา อ่านว่า กิด-ติ-สุบ-พะ-ปะ-ริน-ยา แปลว่า มีเกียรติและความดีงามและความรอบรู้

           กิตติศุภปัทมา อ่านว่า กิด-ติ-สุบ-พะ-ปัด-ทะ-มา แปลว่า มีเกียรติและความดีงามดุจดอกบัวหลวง

           ขวัญกิจบริจาค อ่านว่า ขวัน-กิด-บอ-ริ-จาก แปลว่า ผู้มีกิจการที่เกิดจากสิ่งที่ได้รับ

           ขวัญกิจบริวาร อ่านว่า ขวัน-กิด-บอ-ริ-วาน แปลว่า ผู้ที่มีกิจการและบริวารที่ดี

           คุณพุฒิมนูญ อ่านว่า คุน-พุด-ทิ-มะ-นูน แปลว่า มีความดี ความเจริญและความงามเป็นที่พอใจ

           คุณพุทธิมโณ อ่านว่า คุน-พุด-ทิ-มะ-โน แปลว่า มีความดี ปัญญาความฉลาดและจิตใจอันดีงาม

           ยิ่งคุณปราณี อ่านว่า ยิ่ง-คุน-ปา-นี แปลว่า อันมีคุณความดีและมีความรักและเมตตา

           ยิ่งคุณปัญญา อ่านว่า ยิ่ง-คุน-ปัน-ยา แปลว่า อันเป็นผู้มีปัญญาและคุณความดีงาม

           เฮงโชติอักษร อ่านว่า เฮง-โชด-อัก-สอน แปลว่า อันมีความรุ่งเรืองอย่างวิเศษทางด้านหนังสือต่าง ๆ

           เฮงเลิศวณิชย์ อ่านว่า เฮง-เลิด-วะ-นิช แปลว่า ผู้โชคดีในการค้าขาย เป็นต้น   
 
          สำหรับประวัติ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก พบว่า พระองค์ท่านประสูติเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2456 ได้รับการสถาปนาขึ้นดำรงตำแหน่งเป็นสมเด็จพระสังฆราช ลำดับที่ 19 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2532 ซึ่งได้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจและสร้างคุณประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาไว้อย่างมากมาย ทรงสั่งสอนและเผยแพร่พระพุทธศาสนาทั้งแก่ชาวไทยและชาวต่างประเทศ เป็นนักวิชาการและนักวิเคราะห์ธรรมตามหลักการของพระพุทธศาสนา มีพระนิพนธ์ทั้งที่เป็นภาษาไทยและต่างประเทศ ทรงริเริ่มกิจการเผยแพร่พระพุทธศาสนาไปยังต่างประเทศ รวมถึงการตั้งและอธิษฐานจิตชื่อสกุลประทานให้กรมการปกครอง นำออกให้ประชาชนจองใช้เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544                            

            อย่างไรก็ตาม ประชาชนชาวไทยที่สนใจจองชื่อสกุลประทานของสมเด็จพระสังฆราช เพื่อนำไปใช้เป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว ให้ดำเนินการดังนี้                                    

1. การรับบริการจองชื่อสกุลประทาน


           1.1 ตรวจสอบชื่อสกุลประทานจาก www.dopa.go.th หรือดาวน์โหลดข้อมูลจากเว็บไซต์กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้ที่นี่ ข้อมูลการรับบริการจองชื่อสกุลประทานของสมเด็จพระสังฆราช 

           1.2 คัดเลือกชื่อสกุลประทานเผื่อไว้จำนวนประมาณ 5 - 8 ชื่อสกุล พร้อมเรียงลำดับตามความต้องการที่ชื่นชอบ

           1.3 นำชื่อสกุลที่คัดเลือกไว้ตามข้อ 2. พร้อมบัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนบ้านไปยื่นต่อนายทะเบียนท้องที่ที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน เพื่อจดทะเบียนตั้งชื่อสกุลใหม่ให้ถูกต้องต่อไป                                    

2. การดำเนินการของนายทะเบียนท้องที่                                        

           2.1 เมื่อได้รับคำขอจดทะเบียนตั้งชื่อสกุลหรือชื่อสกุลใหม่ ซึ่งเป็นชื่อสกุลประทานของสมเด็จพระสังฆราช ให้รับคำขอและตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการทะเบียนชื่อบุคคล พ.ศ. 2551 ข้อ 9

           2.2 เมื่อตรวจสอบถูกต้องแล้ว ก่อนอนุญาตจดทะเบียน ให้ติดต่อสำนักทะเบียนกลาง โทรศัพท์หมายเลข 0-2791-7017-19  เพื่อแจ้งการจดทะเบียน และแจ้งชื่อตัว-ชื่อสกุล ที่อยู่ของผู้ขอใช้ชื่อสกุลประทาน สำหรับจัดส่งใบประทานชื่อสกุลให้ผู้ขอใช้ต่อไป                                              

3. รายละเอียดอื่น ๆ                                            

           3.1 ผู้เยาว์ประสงค์จองใช้ชื่อสกุลประทาน ต้องให้บิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครองเป็นผู้ดำเนินการแทน                 

           3.2 สอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 0-2791-7017-19            

 ติดตาม ข่าวสมเด็จพระสังฆราช แบบอัพเดททั้งหมด คลิกเลย

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก


 


ชื่อ-สกุลสิริมงคล จากสมเด็จพระสังฆราช เริ่มเปิดจอง 1 ก.ค. นี้ โพสต์เมื่อ 25 มิถุนายน 2556 เวลา 09:00:40 55,990 อ่าน แสดงความคิดเห็น