ร้อนมาแล้ว ปภ. เตือน มี.ค.-เม.ย. ประเทศไทยอากาศร้อน-ร้อนจัดร้อนมาแล้ว ! ปภ. เตือน มี.ค.-เม.ย. ประเทศไทยอากาศร้อน-ร้อนจัด

        กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เตือน เดือนมีนาคม-เมษายน ประเทศไทยจะมีอากาศร้อนถึงร้อนจัด หวั่นน้ำไม่พอใช้ในภาคการเกษตร

        วันที่ 1 มีนาคม 2560 นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กล่าวว่า จากการติดตามสภาพอากาศกับกรมอุตุนิยมวิทยาพบว่า ในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน ประเทศไทยจะมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดในหลายพื้นที่ ประกอบกับข้อมูลปริมาณน้ำของกรมชลประทาน อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่บางแห่งไม่สามารถสนับสนุนการใช้น้ำในภาคการเกษตรได้ แต่ยังคงจัดสรรน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและรักษาระบบนิเวศได้


        นายฉัตรชัย กล่าวต่อว่า รัฐบาลมีความเป็นห่วงประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้ง จึงได้สั่งการ ปภ. เตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง โดยประสานจังหวัดจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เป็นศูนย์กลางในการบูรณาการป้องกัน แก้ไขปัญหา และช่วยเหลือผู้ประสบภัย พร้อมกำหนดจุดแจกจ่ายน้ำกลางประจำหมู่บ้าน ให้เกษตรกรใช้น้ำให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำต้นทุนในพื้นที่ จัดรถบรรทุกน้ำและระดมรถสูบน้ำระยะไกลสูบน้ำดิบไปเติมยังถังน้ำกลางประจำหมู่บ้าน ขุดลอกและปรับปรุงแหล่งน้ำตามมาตรการ 1 ตำบล 1 แหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง ขุดเจาะและเป่าล้างบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำส่งน้ำไปยังพื้นที่ขาดแคลน

        ทั้งนี้จะมีการกำหนดข้อตกลงในการใช้น้ำร่วมกัน ป้องกันเกิดปัญหาการแย่งน้ำ ให้จังหวัดยึดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่กำหนดตามระเบียบกระทรวงการคลังอย่างเคร่งครัด บริหารจัดการน้ำให้เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและการรักษาระบบนิเวศตลอดช่วงฤดูแล้ง
ร้อนมาแล้ว ปภ. เตือน มี.ค.-เม.ย. ประเทศไทยอากาศร้อน-ร้อนจัด โพสต์เมื่อ 2 มีนาคม 2560 เวลา 22:45:14 แสดงความคิดเห็น