ปีใหม่ 2562 สธ. ประกาศงดรับ-ให้ของขวัญ แนะอวยพรผ่านการ์ด-เฟซบุ๊ก

          กระทรวงสาธารณสุข ออกประกาศข้าราชการชั้นผู้ใหญ่งดรับของขวัญปีใหม่ 2562 แนะผู้ใต้บังคับบัญชามอบเป็นการ์ด หรืออวยพรผ่านเฟซบุ๊ก เพื่อส่งเสริมการป้องกันการทุจริต

          เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2561 มีรายงานว่า นายแพทย์ไพศาล ดั่นคุ้ม รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขและโฆษกกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ และนายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ลงนามประกาศ เรื่อง การให้และรับของขวัญของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในโอกาสต่าง ๆ พ.ศ. 2561 ซึ่งเนื้อหาระบุว่า หากบุคลากรในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกระดับ จะแสดงความปรารถนาดีต่อกันในโอกาสต่าง ๆ เช่น เทศกาลปีใหม่ การแสดงความปรารถนาดี การแสดงการต้อนรับ และการแสดงความยินดีในโอกาสเลื่อนตำแหน่งในระดับสูงขึ้น ขอให้ใช้บัตรอวยพร การลงนามในสมุดอวยพร การอวยพรในสื่อสังคมออนไลน์ การปลูกต้นไม้ หรือทำจิตอาสา แทนการให้ของขวัญ


          ทั้งนี้ ขอให้บุคลากรทุกคนถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เพื่อส่งเสริมมาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ สอดคล้องกับนโยบายขับเคลื่อนการเสริมสร้างระบบคุณธรรมที่เข้มแข็งของกระทรวงสาธารณสุข ที่ให้บุคลากรยึดถือคุณธรรม 4 ประการ คือ "พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา" และค่านิยมองค์กร MOPH ในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลประชาชน นำสู่การเป็นกระทรวงคุณธรรม ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560 - 2564) และแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 - 2564) โดยประกาศนี้ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561


          "การให้และรับของขวัญของราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชา และสมาชิกหรือบุคคลในครอบครัว เป็นสาเหตุหนึ่งของการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งข้าราชการการเมือง ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ทุกระดับ ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และสมาชิกในครอบครัว มีหน้าที่ในการเสริมสร้างค่านิยมการแสดงความปรารถนาดีด้วยการปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่าง เพื่อที่จะพัฒนาทัศนคติ จิตสำนึกและพฤติกรรมของผู้อยู่ในบังคับบัญชา และสมาชิกในครอบครัว ให้เป็นแนวทางประหยัด มัธยัสถ์ และป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ"

          อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข


เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ปีใหม่ 2562 สธ. ประกาศงดรับ-ให้ของขวัญ แนะอวยพรผ่านการ์ด-เฟซบุ๊ก โพสต์เมื่อ 6 ธันวาคม 2561 เวลา 10:08:24 2,318 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP