x close

40 วันสำคัญของไทย ที่เยาวชนควรรู้ ได้แก่วันอะไรบ้าง ?

          วันสำคัญของไทยมีอยู่หลายวันและแฝงไปด้วยความสำคัญที่น่าเรียนรู้มากมาย ทั้ง วันสำคัญของชาติ วันสำคัญทางประวัติศาสต์ และวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา มาดูกันว่า 40 วันสำคัญของไทยมีวันอะไรบ้าง
40 วันสำคัญของไทย

          ถ้าจะพูดถึงวันสำคัญของไทยตามปฏิทินแล้ว ยังอาจไม่ครอบคลุมไปทั้งหมดเท่าที่เยาวชนไทยควรได้รู้ ดังนั้นกระปุกดอทคอมจึงขอหยิบเอาสาระสำคัญเกี่ยวกับวันสำคัญของไทยในบางส่วนมาให้ได้ศึกษากันค่ะ 

1. วันเด็กแห่งชาติ


วันเด็กแห่งชาติ วันสำคัญของไทย
ภาพจาก Man of Stocker city / Shutterstock.com

          วันเด็กแห่งชาติ ตรงกับวันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคม มีขึ้นเพื่อให้เด็ก ๆ ได้รู้ถึงความสำคัญของตน รวมไปถึงให้เด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับสิทธิ หน้าที่ ความรับผิดชอบ ระเบียบวินัย ที่มีต่อตนเองและสังคม ขณะเดียวกันก็ส่งเสริมให้ประชาชนและสังคมเห็นความสำคัญของเด็กที่จะเติบโตเป็นอนาคตของชาติด้วย

          - อ่านประวัติวันเด็กแห่งชาติ และคำขวัญวันเด็กของทุกปี

2. วันครูแห่งชาติ


          16 มกราคม ของทุกปีเป็นวันครู ความสำคัญของวันนี้เพื่อระลึกถึงพระคุณของครู ในฐานะผู้เสียสละและประกอบคุณงามความดีเพื่อประโยชน์ของชาติและประชาชน โดยเฉพาะช่วยสร้างบุคลากรที่เป็นอนาคตของชาติ


3. วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช


          วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ตรงกับวันที่ 17 มกราคม ของทุกปี มีขึ้นเพื่อร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์พระร่วง กรุงสุโขทัย พระมหากษัตริย์ผู้ทรงริเริ่มประดิษฐ์อักษรไทยขึ้นมา

          - 17 มกราคม วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

4. วันนักประดิษฐ์


          วันที่ 2 กุมภาพันธ์ ของทุกปี เป็นวันนักประดิษฐ์ ซึ่งมีขึ้นเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กษัตริย์ผู้มีพระปรีชาสามารถด้านสิ่งประดิษฐ์จนทั่วโลกยอมรับ

          - วันนักประดิษฐ์ 2 กุมภาพันธ์

5. วันทหารผ่านศึก


วันทหารผ่านศึก วันสำคัญของไทย
ภาพจาก StudioByTheSea / Shutterstock.com

          3 กุมภาพันธ์ ของทุกปี เป็นวันทหารผ่านศึก ซึ่งจะเห็นสัญลักษณ์ของวันนี้ที่เป็นดอกป๊อปปี้สีแดง ซึ่งสื่อความหมายถึงเลือดของทหารกล้าที่อาบชโลมผืนแผ่นดิน และวันทหารผ่านศึกก็มีขึ้นเพื่อยกย่องทหารกล้า และเป็นการให้ความช่วยเหลือครอบครัวทหารที่เสียชีวิตในการรบจากสงครามโลกครั้งที่ 2

          - 3 กุมภาพันธ์ วันทหารผ่านศึก

6. วันมาฆบูชา


          วันมาฆบูชาเป็นวันสำคัญทางศาสนาอีกวันหนึ่ง ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 มีความสำคัญคือเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์แก่พระสงฆ์เป็นครั้งแรก และเป็นวันที่มีพระสงฆ์จำนวน 1,250 รูป มาประชุมพร้อมกันโดยไม่ได้นัดหมาย ณ วัดเวฬุวัน เมืองราชคฤห์ แคว้นมคธ เพื่อสักการะพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

          - วันมาฆบูชา มีความสำคัญอย่างไร

7. วันช้างไทย


วันช้างไทย

          วันช้างไทยตรงกับวันที่ 13 มีนาคม ของทุกปี มีขึ้นเพื่อให้ชาวไทยตระหนักถึงความสำคัญของสัตว์คู่บ้านคู่เมือง และช่วยกันอนุรักษ์ช้างไทยให้อยู่ดีกินดี ไม่ถูกใช้เป็นเครื่องมือทำมาหากินและต้องมาเดินเร่รอนริมถนน

          - 13 มีนาคม วันช้างไทย

8. วันพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว


          31 มีนาคม วันพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 ที่ทรงมีต่อราษฎรและแผ่นดินไทย

          - 31 มีนาคม วันพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

9. วันอนุรักษ์มรดกไทย


          วันที่ 2 เมษายน ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และคณะรัฐมนตรียังมีมติให้วันนี้เป็นวันอนุรักษ์มรดกไทย เพื่อเทิดพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงประกอบพระกรณียกิจทางด้านการอนุรักษ์และสืบสานมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ อีกทั้งวันนี้ยังมีขึ้นเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนมีความเข้าใจ สำนึกรักและหวงแหนมรดกทางศิลปกรรมของชาติอีกด้วย


10. วันรักการอ่าน


วันรักการอ่าน

          วันที่ 2 เมษายน ของทุกปียังเป็นวันรักการอ่านอีกด้วยนะคะ โดยมีขึ้นเพื่อรณรงค์และส่งเสริมให้เด็กไทยอ่านหนังสือกันมากขึ้น ทั้งยังเป็นการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ไปด้วย

          - 2 เมษายน วันรักการอ่าน

11. วันจักรี


          วันจักรีตรงกับวันที่ 6 เมษายน ของทุกปี คือวันที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลที่ 1) ขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นปฐมกษัตริย์แห่งพระบรมราชวงศ์จักรี และยังเป็นวันครบรอบกรุงเทพมหานครอีกด้วย

          - วันจักรี 6 เมษายน วันแห่งการระลึกถึงราชวงศ์จักรี

12. วันสงกรานต์


วันสงกรานต์

          เทศกาลปีใหม่ของไทยที่ตรงกับวันที่ 13 เมษายน ของทุกปี นับวันที่พระอาทิตย์ย่างเข้าสู่ราศีเมษ เป็นวันเริ่มต้นปี โดยเรียกวันที่ 13 เมษายน เป็น "วันมหาสงกรานต์" และถือเป็น "วันผู้สูงอายุแห่งชาติ" ด้วย

          - วันสงกรานต์ วันขึ้นปีใหม่ของไทย


13. วันครอบครัว


วันครอบครัว

          ถัดมาอีกหนึ่งวันคือในวันที่ 14 เมษายน ของทุกปี รัฐบาลได้กำหนดให้วันนี้เป็นวันครอบครัว เพราะเป็นช่วงเวลาที่ประชาชนส่วนใหญ่จะกลับภูมิลำเนาเพื่อไปเยี่ยมครอบครัวกันอยู่แล้ว

          - 14 เมษายน วันครอบครัว

14. วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช


          25 เมษายนของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระมหากษัตริย์นักรบผู้ยิ่งใหญ่และกล้าหาญ ในอดีตพระองค์ได้กอบกู้อิสรภาพของไทย และทำนุบำรุงบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรืองทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนปกปักรักษาเอกราชของชาติจนทำให้มีประเทศไทยอย่างเช่นทุกวันนี้ ซึ่งในวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จะมีการวางพวงมาลาเพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดี และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์

          - 25 เมษายน วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

15. วันอนุรักษ์ควายไทย


วันอนุรักษ์ควายไทย

          14 พฤษภาคม ของทุกปีเป็นวันอนุรักษ์ควายไทย เพื่อให้ประชาชนทุกคนร่วมถึงภาครัฐและส่วนที่เกี่ยวข้องได้ตระหนักถึงความสำคัญของควายไทยและช่วยกันอนุรักษ์ก่อนที่ควายไทยจะสูญพันธุ์ไป

          - 14 พฤษภาคม วันอนุรักษ์ควายไทย

16. วันพืชมงคล


          วันพืชมงคลจะมีในช่วงเดือนพฤษภาคมของทุกปี โดยกำหนดให้มีพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญซึ่งเป็นพระราชพิธีเก่าแก่แต่โบราณเพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจแก่เกษตรกรของชาติ และเพื่อเป็นการระลึกถึงความสำคัญของเกษตรกรที่มีต่อเศรษฐกิจไทย นอกจากนี้วันพืชมงคลยังเป็นวันที่ประชาชนจะได้ตระหนักเห็นถึงความสำคัญของผลิตผลจากเกษตรกรไทย ไม่ว่าจะเป็นข้าว ถั่ว ธัญพืช ที่หล่อเลี้ยงชีวิตเรามาแต่ไหนแต่ไร


17. วันวิสาขบูชา


วันวิสาขบูชา

          วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอีกหนึ่งวันซึ่งตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 (หรือขึ้น 15 ค่ำ เดือน 7 ในปีอธิกมาส) โดยวันวิสาขบูชาเป็นวันที่ตรงกับวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานของพระพุทธเจ้า

          - ประวัติวันวิสาขบูชา

18. วันอัฏฐมีบูชา


          วันอัฏฐมีบูชา ตรงกับวันแรม 8 ค่ำ เดือน 6 ทั้งนี้ หากปีใดมีอธิกมาส หรือมี 366 วัน วันอัฏฐมีบูชา ก็จะถูกเลื่อนไปตรงกับวันแรม 8 ค่ำ เดือน 7 แทน ส่วนความสำคัญของวันอัฏฐมีบูชานั้น ก็คือวันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

          - วันอัฏฐมีบูชา วันสำคัญที่ชาวพุทธเริ่มลืมเลือน

19. วันอานันทมหิดล


          วันอานันทมหิดลตรงกับวันที่ 9 มิถุนายน ของทุกปี มีความสำคัญคือเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล (รัชกาลที่ 8) เพื่อให้ชาวไทยได้รำลึกถึงพระมหากรุาธิคุณของพระองค์

          - 9 มิถุนายน วันอานันทมหิดล

20. วันต่อต้านยาเสพติด


          วันต่อต้านยาเสพติดโลกตรงกับวันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี โดยมีขึ้นเพื่อให้เยาวชนและประชาชนทุกคนตระหนักถึงอันตรายของยาเสพติด รวมไปถึงช่วยกันรณรงค์ให้เยาวชนไทยห่างไกลจากยาเสพติดด้วย

          - วันต่อต้านยาเสพติด 26 มิถุนายน

21. วันสุนทรภู่


วันสุนทรภู่
ภาพจาก kajornyot wildlife photography / Shutterstock.com

          ตรงกับวันที่ 26 มิถุนายน เป็นวันคล้ายวันเกิดของพระสุนทรโวหาร (สุนทรภู่) ผู้ได้รับการยกย่องว่าเป็นกวีเอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น และมีผลงานประพันธ์มากมาย เฉพาะเรื่อง พระอภัยมณี วรรณกรรมชิ้นเอกของท่าน ก็มีความยาวถึง 12,706 บท ถือได้ว่าเป็นกวีนิพนธ์ที่ยาวที่สุดในโลก และในปี พ.ศ. 2529 สุนทรภู่ยังได้รับการยกย่องจากยูเนสโกให้เป็นบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมระดับโลกอีกด้วย

          - 26 มิถุนายน วันสุนทรภู่

22. วันอาสาฬหบูชา


          วันอาสาฬหบูชาตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8  เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระศาสนาเป็นครั้งแรก โดยแสดงปฐมเทศนา และเกิดมีสาวกรูปแรกขึ้น อีกทั้งยังเป็นวันแรกที่มีพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ครบเป็นองค์พระรัตนตรัย

          - ประวัติและความสำคัญของวันอาสาฬหบูชา

23. วันเข้าพรรษา


วันเข้าพรรษา
ภาพจาก My Life Graphic / Shutterstock.com

          เป็นวันเริ่มต้นที่พระภิกษุสงฆ์จะต้องอธิษฐานจำพรรษาอยู่กับที่ ไม่เที่ยวจาริกไปยังที่ต่าง ๆ เป็นเวลา 3 เดือน นับตั้งแต่วันแรม 1 ค่ำเดือน 8 ถึงวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 11 ของทุกปี ซึ่งการให้จำพรรษาในสมัยพุทธกาล ก็เพื่อป้องกันมิให้พระสงฆ์ไปเหยียบย่ำข้าว และพืชผลของชาวบ้านเสียหาย ต่อมาถือเป็นโอกาสดีที่พระภิกษุจะได้มาอยู่ร่วมกันเพื่อศึกษาธรรมะ  และในปัจจุบันก็มีการรณรงค์ให้วันเข้าพรรษาเป็นช่วงงดเหล้า พักตับ กันด้วย

          - ประวัติวันเข้าพรรษา

24. วันพระบรมราชสมภพสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร


          วันที่ 28 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร พระราชโอรสเพียงพระองค์เดียวในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ อีกทั้งยังทรงเป็นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 พระมหากษัตริย์รัชกาลปัจจุบันของไทย

25. วันภาษาไทยแห่งชาติ


          วันภาษาไทยแห่งชาติ ตรงกับวันที่ 29 กรกฎาคม ของทุกปี มีขึ้นเพื่อให้ประชาชนชาวไทยร่วมกันอนุรักษ์และใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง คงไว้ให้เป็นมรดกอันทรงคุณค่าของประเทศ

          - วันภาษาไทยแห่งชาติ ชวนทุกคนใช้ภาษาให้ถูกต้อง

26. วันแม่แห่งชาติ


วันแม่แห่งชาติ

          12 สิงหาคมของทุกปีเป็นวันแม่ ซึ่งวันนี้ถือตามวันเสด็จพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โดยเริ่มมาตั้งแต่ พ.ศ. 2519 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้เพื่อให้ลูก ๆ ทุกคนควรรำลึกถึงพระคุณของมารดานั่นเอง

          - วันแม่แห่งชาติ พร้อมคำขวัญวันแม่

27. วันวิทยาศาสตร์


          วันวิทยาศาสตร์ตรงกับวันที่ 18 สิงหาคม ของทุกปี ความสำคัญของวันนี้คือเป็นวันเกิดสุริยุปราคาเต็มดวง อันเป็นปรากฏการณ์ที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ทรงคำนวณทำนายไว้ก่อนล่วงหน้าถึง 2 ปีอย่างแม่นยำ และได้เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรที่ ตำบลหว้ากอ จ.ประจวบคีรีขันธ์ในวันดังกล่าว เมื่อปี พ.ศ. 2411

          - ประวัติวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 18 สิงหาคม

28. วันเยาวชนแห่งชาติ


วันเยาวชนแห่งชาติ

          วันเยาวชนแห่งชาติตรงกับวันที่ 20 กันยายน ของทุกปี ทั้งนี้วันเยาวชนแห่งชาติมีขึ้นเพื่อให้เยาวชนในช่วงอายุ 15-25 ปี ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาตนเอง ชุมชน และประเทศชาติ อีกอย่างวันที่ 20 กันยายนยังเป็นวันที่มีความเป็นสิริมงคลยิ่ง เนื่องด้วยเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีถึงสองพระองค์คือ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดล รัชกาลที่ 8 ซึ่งทั้งสองพระองค์นอกจากจะทรงครองราชย์สมบัติตั้งแต่ทรงพระเยาว์แล้ว ยังทรงพระปรีชาสามารถยิ่ง สมควรที่เยาวชนไทยจะเจริญรอยตามเบื้องยุคลบาท

          - วันเยาวชนแห่งชาติ 20 กันยายน

29. วันมหิดล


          วันมหิดลตรงกับวันที่ 24 กันยายน ของทุกปี และตรงกับวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ผู้ทรงเป็นบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย

          - วันมหิดล 24 กันยายน ของทุกปี

30. วันคล้ายวันสวรรคต ในหลวง ร.9


          13 ตุลาคม วันที่ประชาชนชาวไทยหลั่งน้ำตาและโศกเศร้ากับการสวรรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 และรัฐบาลได้กำหนดให้วันที่ 13 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันหยุดราชการ เพื่อให้ประชาชนชาวไทยได้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของรัชกาลที่ 9 ที่มีต่อประชาชนของพระองค์ตลอดรัชสมัย

31. วันปิยมหาราช


วันปิยมหาราช
ภาพจาก DM studio / Shutterstock.com 

          23 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน โดยพระราชกรณียกิจที่สำคัญของพระองค์คือ การเลิกทาส และการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ

          - 23 ตุลาคม วันปิยมหาราช

32. วันออกพรรษา


          วันออกพรรษาตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 ถือเป็นการสิ้นสุดระยะการจำพรรษา หรือออกจากการอยู่ประจำวัดตลอด 3 เดือน ของพระภิกษุสงฆ์

          - วันออกพรรษา กับประเพณีตักบาตรเทโว

33. วันพระบิดาฝนหลวง


          วันที่ 14 พฤศจิกายน ของทุกปี ถือเป็นวันพระบิดาแห่งฝนหลวง โดยมีขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ที่ทรงคิดค้นเทคโนโลยีฝนหลวงเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งให้พสกนิกรชาวไทย

          - วันพระบิดาฝนหลวง 14 พฤศจิกายน

34. วันวชิราวุธ


          วันวชิราวุธตรงกับวันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปี โดยเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.6) เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ การปกครอง กิจการเสือป่าและลูกเสือ รวมทั้งด้านศิลปวัฒนธรรมและวรรณคดี

          - วันวชิราวุธ 25 พฤศจิกายน

35. วันลอยกระทง


วันลอยกระทง
ภาพจาก GOLFX / Shutterstock.com 

          วันลอยกระทงตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ตามปฏิทินจันทรคติไทย วันลอยกระทงเป็นประเพณีเก่าแก่ของไทยที่มีไว้เพื่อขอขมาต่อพระแม่คงคม ที่ได้ล่วงเกินหรือกระทำการใดอันไม่สมควรกับแม่น้ำลำธารทุกสาย

          - ประวัติวันลอยกระทงและนางนพมาศ

36. วันสิ่งแวดล้อมไทย


          วันสิ่งแวดล้อมไทยตรงกับวันที่ 4 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งที่จะช่วยกระตุ้นเตือนให้ประชาชนทุกภาคส่วนตระหนักว่า ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความสำคัญต่อชีวิตความเป็นอยู่ทั้งในปัจจุบันและอนาคต ซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือในการปกป้องและรักษาให้ทรัพยากรธรรมชาติในประเทศคงความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนตลอดไป

          - 4 ธันวาคม วันสิ่งแวดล้อมไทย

37. วันพ่อแห่งชาติ


วันพ่อแห่งชาติ วันสำคัญของไทย

          สำหรับวันพ่อแห่งชาติของประเทศไทย ตรงกับวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2470 และยังได้มีการกำหนดให้ดอกพุทธรักษา เป็นสัญลักษณ์ วันพ่อแห่งชาติ 

          นอกจากนี้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี ยังเป็นวันดินโลกอีกด้วยนะคะ เพื่อเทิดพระเกียรติพระวิริยอุตสาหะของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในด้านการปกป้องและพัฒนาทรัพยากรดิน จนเป็นที่ยอมรับทั่วโลก จนองค์การสหประชาชาติยังมีมติยอมรับให้วันนี้เป็นวันสำคัญสากลเลยทีเดียว

          - วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม

          - 5 ธันวาคม วันดินโลก

38. วันรัฐธรรมนูญ


          เพื่อเป็นการระลึกถึงรัฐธรรมนูญฉบับแรก อันเป็นฉบับถาวร และพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานให้กับปวงชนชาวไทย ทางราชการจึงกำหนด วันที่ 10 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันรัฐธรรมนูญ

          - 10 ธันวาคม วันรัฐธรรมนูญ

39. วันกีฬาแห่งชาติ

        วันกีฬาแห่งชาติ
ภาพจาก somsak suwanput / Shutterstock.com

          วันกีฬาแห่งชาติตรงกับวันที่ 16 ธันวาคม ของทุกปี มีขึ้นเพื่อระลึกถึงวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงชนะเลิศได้รับเหรียญทอง ในการแข่งขันเรือใบประเภท โอ.เค.ในกีฬาแหลมทอง ครั้งที่ 4 เมื่อปี พ.ศ. 2510 และเพื่อให้ประชาชน เยาวชน ได้ตระหนักถึงความสำคัญของกีฬาที่มีส่วนช่วยส่งเสริมให้เรามีสุขภาพที่ดีทั้งกายและใจ

          - วันกีฬาแห่งชาติ 16 ธันวาคม

40. วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช


          วันที่ 28 ธันวาคม ของทุกปี ถือเป็นวันสำคัญทางประวัติศาสตร์ชาติไทย เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันปราบดาภิเษกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พระมหากษัตริย์ผู้กอบกู้เอกราชจากพม่าให้แก่ประเทศไทย เพื่อร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และความกล้าหาญของพระองค์ ที่ช่วยให้คนไทยได้มีชาติไทยอาศัยอยู่มาจนถึง ณ ทุกวันนี้

          - 28 ธันวาคม วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

          นับเป็นการรวบรวมวันสำคัญของไทยในแต่ละเดือนจนครบทั้งปี เพื่อให้เยาวชนได้มาเรียนรู้วันสำคัญต่าง ๆ และช่วยกันอนุรักษ์ให้วันสำคัญของชาติยังมีความสำคัญสืบต่อไป

*อัปเดตข้อมูลล่าสุดวันที่ 3 มีนาคม 2566

บทความเกี่ยวกับวันสำคัญของไทย 


ขอขอบคุณข้อมูลจาก
กระทรวงศึกษาธิการ, มหาวิทยาลัยรามคำแหง, สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, กรมศิลปากรTK Park 


เรื่องที่คุณอาจสนใจ
40 วันสำคัญของไทย ที่เยาวชนควรรู้ ได้แก่วันอะไรบ้าง ? อัปเดตล่าสุด 3 มีนาคม 2566 เวลา 17:32:37 674,556 อ่าน
TOP